Política de privacidad

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRATAMIENT

Identitat: COMERCIAL ENSE 2009, S.L. (també el prestador)

Cif:  B55054365

Direcció postal:  c/ Argimont, 11 – Santa Coloma de Farners, Girona

Correo electrónico: comercialense@gmail.com

 

COMERCIAL ENSE 2009, SL b>, com al responsable que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), l'informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRATAMENT

Les seves dades personals només s'utilizaran per les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials y administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari hagi consentit expressament a l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;
 • Realizar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'Usuario
 • Utilitzar les seves dades per contactar-, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a comercialense@gmail.com.

De acuerdo con la LSSICE, COMERCIAL ENSE 2009, S.L.no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació a el tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i de el trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l'ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l'hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis de l'prestador.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

COMERCIAL ENSE 2009, S.L. B> no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web com a través de l'aplicació serà allotjada en els servidors deCOMERCIAL ENSE 2009, S.L. El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat de tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat de l'tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com usuari-interessat, pot sol.licitar l'exercici dels sigúents drets davant COMERCIAL ENSE 2009, S.L. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a comercialense@gmail.com, indicant com Assumpte: “LOPD, Derechos ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal y com indica la llei.

Drets:

 • Dret d'acces:permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: b> permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancelació:permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Derecho de oposición:dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades:facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatizades (inclosa la elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada de l'consentiment no afectarà la licitud de l'tractament efectuat abans de la retirada de l'consentiment.

 

 

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

INFORMACIÓ QUE RECAVEM:

Obtenim mitjançant formulari de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè ha de facilitar les següents dades de forma indispensable: correu electrònic, nom i cognoms, NIF, adreça i telèfon de contacte.

A través d'aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de COMERCIAL ENSE 2009, S.L., Incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l'efecte pels centres en els quals els menors formen part . No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge de el menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 

REDS SOCIALS

L'informem que COMERCIAL ENSE 2009, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de COMERCIAL ENSE 2009, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

COMERCIAL ENSE 2009, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis de prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

 

 

 

 

 

 

 

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts queCOMERCIAL ENSE 2009, S.L. consideri inapropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció de l'consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, COMERCIAL ENSE 2009, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de COMERCIAL ENSE 2009, S.L., podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, COMERCIAL ENSE 2009, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, i el usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

 

 

 

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l'espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

COMERCIAL ENSE 2009, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

LEGISLACIÓN

A todos los efectos las relaciones entre COMERCIAL ENSE 2009, S.L.amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Santa Coloma de Farners.

català ca